پيش نويس اساس نامه سبزانديشان

متن زير پيش نويس اساس نامه سبزانديشان است که طبق برنامه از پيش تعيين شده به زودی درباره آن رای گيری خواهد شد. از دوستانی که در اين باره نظری دارند خواهشمند است هر جه زودتر با مسئولان موسسه تماس بگيرند تا نقطه نظراتشان در اين باره اعمال شود.

                 اساس‌نامه‌ی مؤسسه‌ی سبزانديشان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ماده‌ی 1. نام و مقر:

    نام مؤسسه «سبزانديشان» مي‌باشد كه از آن در زبان اسپرانتو  با عنوانIrana Esperanto-Centro  ياد مي‌شود و مقر آن در تهران است.

 

ماده‌ی 2. هدف:

پژوهش و كاربرد زبان بين‌المللي اسپرانتو كه طبق ضوابط و مقررات جاري كشور انجام مي‌شود.

 

ماده‌ی 3. زمينه‌ی فعاليت:

            گسترش زبان اسپرانتو، ايجاد ارتباط بين اسپرانتودانان كشور، تهيه و تدوين كتاب‌ها و منابع آموزشي اسپرانتو، برپايي دوره‌هاي آموزشي و سمينارهاي گوناگون در سطح منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي، معرفي اسپرانتو در مجامع و انجمن‌هايي كه در ارتباط با مسائل زبان و ارتباطات بين‌المللي هستند.

 

ماده‌ی 4. منافع همگاني:

            فعاليت‌هاي سبزانديشان نمي‌تواند در جهت اهداف انتفاعي باشد و هرگونه كوشش در جهت هدف‌هاي تجاري، حزبي، سياسي و ايدئولوژيكي براي مؤسسه‌ی سبزانديشان ناپذيرفتني مي‌باشد.

 

ماده‌ی 5. عضويت:

            1-5. هركسي با پرداخت حق عضويت سالانه(كه مبلغ آن را مجمع عمومي تعيين‌ مي‌كند) عضو محسوب مي‌گردد.

2-5. عقايد شخصي اعضا از احوال شخصيه بوده و قابل تعميم به مؤسسه‌ی سبزانديشان نمي‌باشد. عضويت در سبزانديشان تنها در به‌كارگيري مشترك از زبان اسپرانتو خلاصه مي‌شود و هيچ وابستگي ديگري را شامل نمي‌شود.

3-5.   سبزانديشان مي‌تواند اعضاي افتخاري داشته باشد كه ضوابط و انتخاب آن‌ها را  كميته‌ی مركزي تعيين مي‌نمايد.

4-5.  هيأت مديران سبزانديشان در مورد پذيرش يا اخراج اعضا تصميم مي‌گيرد.

5-5. عضويت در موارد زير پايان مي‌پذيرد:

            1-5-5: درپايان سال خورشيدي ايراني

                        2-5-5: به سبب استعفا

                        3-5-5: به سبب اخراج

                        4-5-5: به سبب مرگ

6-5. انجام فعاليت‌هاي مغاير با اهداف مؤسسه‌ی سبزانديشان

 با تصويب هیأت مديران موجب اخراج عضو خواهد شد.

 

ماده‌ی 6. اركان سبزانديشان:

            سبزانديشان از 2 ركن تشكيل شده است: 1: اجلاسيه‌ی نمايندگان(كميته‌ی مركزي)   2: هيأت مديران(مسئولان اجرايي)

            1-6: اجلاسيه نمايندگان:

                  اجلاسيه‌ی نمايندگان بالاترين ركن تصميم گيرنده است. اجلاسيه‌ی نمايندگان با درخواست حداقل يك پنجم اعضاي اجلاسيه يا هيأت مديران تشكيل مي‌گردد. هيأت مديران موظف است حداقل 4 هفته قبل از تشكيل اجلاسيه، نمايندگان را از زمان، مكان و دستور جلسه آگاه گرداند.

2-6:  اجلاسيه‌ی نمايندگان در موارد زير پاسخگو مي‌باشد:

1-2-6. انتخاب يا تثبيت هيأت مديران

2-2-6. انتخاب بازرس‌ها

3-2-6. معرفي كميسيون‌ها

4-2-6. تصميم درباره‌ی بيلان و بودجه‌ی سبزانديشان

5-2-6. تثبيت و تعيين آآحق عضويت

6-2-6. تعيين مسائل كاري

7-2-6. اخراج اعضا

8-2-6. تغييرات اساس‌نامه

9-2-6. انحلال مؤسسه

            در مورد تصميمات اجلاسيه نمايندگان صورت جلسه‌اي تهيه مي‌شود كه بايد مدير اجرايي سبزانديشان آن‌ را ملاحظه نمايد و مفاد آن را به کار گیرد.

 

ماده‌ی 7. هيأت مديران:

            هيأت مديران از ریيس و حداقل 3 عضو هيئت مديران تشكيل مي‌يابد( كه شامل اعضايي با مسئولیت مسائل مالي، اطلاع رساني، روابط عمومي و خارجي و فعاليت‌هاي بين‌المللي مي‌باشند).

            1-7. رییس هیأت مدیران مسئول قانوني مؤسسه‌ی سبزانديشان بوده و پاسخگوي فعاليت‌ها و اقدامات انجام گرفته شده در آن مي‌باشد و بر طبق قوانين جاري كشور سبزانديشان را معرفي و هدايت مي‌كند.

            2-7. هيأت مدیران درباره‌ی اين موارد به ويژه پاسخگو مي‌باشد؛  الف: به كارگيري تصميمات اجلاسيه‌ی نمايندگان ب: معرفي كميسيون‌ها  ج: گزارش فعاليت‌هاي انجام شده

 

مادة 8 . كميسيون‌ها:

            كميسيون‌ها گروه‌هاي كاري مؤسسه‌ی سبزانديشان هستند كه در زمينه‌هاي گوناگون علمي، فرهنگي يا اداري بنا به ضرورت تشكيل يافته و فعاليت مي‌نمايند و گزارش كار خود را در اجلاسيه‌ی نمايندگان به اطلاع مي‌رسانند.

            1-8 . هر كميسيون زير نظر نماينده‌ی انتخابي كميسيون و يا زير نظر نماينده‌ی هيأت مديران فعاليت مي‌كند، در اين مورد خود كميسيون تصميم مي‌گيرد.

            2-8 . قواعد كاري كميسيون‌ها را كميته‌ی مركزي مشخص مي‌كند.

 

ماده‌ی 9.  انتخابات:

            1-9. اجلاسيه‌ی نمايندگان با حضور اكثريت نسبي نمايندگان رسميت مي‌يابد و آراي آن‌ها رسميت دارد.

            2-9. اجلاسيه‌ی نمايندگان از افرادي كه بر طبق جريانات قانوني و مشخص اجلاسيه‌ی نمايندگان و از بين اعضا انتخاب مي‌شوند، تشكيل مي‌يابد.

            3-9. هر نماينده حق يك راي دارد.

            4-9. اعضاي هيأت مديران در اجلاسيه‌ی نمايندگان و گرينش هيأت مديران حق راي دادن ندارند.

            5-9. راي‌گيري‌هاي كتبي زماني معتبر هستند كه همه‌ی كساني‌كه  حق راي دارند حداقل 4 هفته قبل از تاريخ راي‌گيري اطلاعاتي درباره‌ی موضوع راي‌گيري داشته باشند.

            6-9. هيأت مديران براي راي‌گيري‌هاي خود مي‌توانند محدوديت‌هاي زماني ديگري را تعيين كنند.

 

ماده‌ی 10: تغييرات اساس‌نامه و انحلال مؤسسه

1-10. تصميمات اجلاسيه‌ی نمايندگان درباره‌ی تغييرات اساس‌نامه و يا انحلال «مؤسسه‌ی سبزانديشان» فقط زماني معتبر است كه موضوع پيشنهادي حداقل 4 هفته قبل از آغاز اجلاسيه به رويت نمايندگان رسيده باشد.

2-10. براي تغييرات در اساس‌نامه راي اكثريت 75% و براي انحلال مؤسسه‌ی سبزانديشان راي اكثريت 80% نمايندگان ضروري مي‌‌باشد.

 

ماده‌ی 11. عموميت:

            همه‌ی جلسه‌ها اصولا عمومي هستند.

ماده‌ی 12. دوره‌ی فعاليت:

            دوره‌ی ساليانه‌ی فعاليت بر حسب تقويم خورشيدي ايران است.

 

ماده‌ی 13. زبان‌هاي كاري:

            زبان‌هاي كاري مؤسسه‌ی سبزانديشان فارسي و زبان‌ بين‌المللي اسپرانتو مي‌باشد.

 

ماده‌ی 14. قوانين و مقررات داخلي:

            قوانين و مقررات داخلي سبزانديشان را كميته‌ی مركزي با اكثريت نسبي آرا  تنظيم  و تصويب مي‌كنند .

 

ماده‌ی15. تسويه‌ی قانوني اموال:

            در صورت انحلال مؤسسه‌ی سبزانديشان، پس از تسويه‌ی قانوني ديون پرداختي، اموال مؤسسه‌ی سبزانديشان به نماينده‌ی ويژه‌ی انجمن جهاني اسپرانتو در ايران و براي مصارف عام المنفعه در كشور سپرده مي‌شود.

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید