رييس انجمن جهانی اسپرانتو با اسپرانتودانان در اينترنت گفتگو می کند!

پرفسور رناتو کورسه تی رييس انجمن جهانی اسپرانتو روز يکشنبه ۱۳ مهرماه ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ايران به مدت ۲ ساعت با عموم اسپرانتودانان در نشانی زير به گفتگو خواهد پرداخت:http://gxangalo.com/babilejo/index.php3?L=esperanto

اين اولين بار خواهد بود که چنين اقدامی از سوی رييس انجمن جهانی اسپرانتو انجام می شود.

/ 0 نظر / 8 بازدید