كلاس آموزش اسپرانتو در دانشگاه شهيد باهنر كرمان

كلاس آموزش اسپرانتو در دانشگاه شهيد باهنر كرمان-دانشكده علوم- انجمن علمي زيست شناسي بزودي برقرار خواهد شد. علاقه مندان جهت ثبت نام به انجمن فوق مراجعه كنند.
هدايت كلاس را سعيد سرداري دانشجوي زيست شناسي برعهده دارند.

/ 0 نظر / 3 بازدید