داستانی از محبوبه ميرقديری به اسپرانتو

داستانی از محبوبه ميرقديری به زبان اسپرانتو ترجمه  و منتشر شده است. ترجمه کار خانم نازی صولت ميباشد.

اين هم متن داستان به نام ( هديه ای از راه):

http://ttt.esperanto.org/Ondo/Tl-persa.htm

/ 0 نظر / 22 بازدید