روز درخت کاری در تهران

روز جمعه ۲۱ اسفند ماه انجمن اسپرانتو ایران(سبزاندیشان) و سازمان جوانان اسپرانتودان ایران در برنامه درخت کاری جبهه سبز ایران مشارکت نمودند. ۴۵ نفر از اسپرانتودانان و اعضای خانواده آنان در این اقدام زیست محیطی شرکت داشتند.
/ 0 نظر / 32 بازدید