شماره چهارم پيام سبزانديشان منتشر شد

شماره چهارم فصلنامه پيام سبزانديشان منتشر شد!

پيام سبزانديشان نشريه ای است فرهنگی که به دو زبان  فارسی و اسپرانتو منتشر ميشود و در نوع خود بينظير است. مطالعه اين نشريه را به علاقه مندان در حوزه فرهنگ و زبان توصيه ميکنيم.

عکس روی جلد شماره ۴ را با فشار روی اين سطر مشاهده کنيد!

/ 0 نظر / 10 بازدید