مجله اينترنتی << دوستی >>

انجمنهای اسپرانتويی جوانان کره جنوبي، ويتنام، ژاپن و چين ماهنامه اينترنتی به نام دوستی به زبان اسپرانتو منتشر ميکنند که بسيار جالب است. اينهم نشانی مجله بين المللی دوستی:    http://www.la-amikeco.net

/ 0 نظر / 9 بازدید