یک نظر سنجی سیاسی !

سایت جنگل اقدام به نظر سنجی در مورد اینکه در حال حاضر کدامین کشور بیشترین تهدید را علیه صلح جهانی دارد نموده است که نتیجه بدست آمده از جامعه اسپرانتیست های جهان چنین است:

آمریکا: 70%
کره شمالی: 12%
عراق : 8%
اسرائیل: 7%
ایران: 1%

/ 0 نظر / 3 بازدید