اختتام 89 مین اجلاس بین المللی زبان اسپرانتو

cri

31 ژوئیه89 مین اجلاس بین المللی زبان اسپرانتو پس از انجام موفقیت امیز دستورهای گوناگون ظرف 7 روز در بیجینگ خاتمه یافت و "بیانیه بیجینگ " منتشر شد. " بیانیه بیجنگ" ضمن ارزیابی عالی حمایت دولت چین از تدریس و استفاده از زبان اسپرانتو ، پیشنهاد کرد دول کشورها تدریس زبان اسپرانتو را به سیستم اموزش گنجانده و برای ایجاد نظم جدید زبان جهانی وافزایش درک متقابل در صحنه بین المللی وصلح جهانی سهمی ادا کنند.

" چن حای سو" رییس انجمن دوستی خلق چین با کشورهای خارجی در مراسم مزبور اظهار داشت: برگزاری موفقیت امیز این اجلاس بیش از پیش به توسعه امر زبان اسپرانتو در چین و ضمنا به پیشرفت جنبش زبان اسپرانتو در مقیاس جهانی مساعدت خواهد کرد.

/ 0 نظر / 7 بازدید