عکس صعود اسپرانتودانان ايران روی جلد مجله اسپرانتو

عکس صعود اسپرانتودانان ايران به قله دماوند که در امرداد ماه سال جاری انجام شد زينت بخش روی جلد شماره ۱۱۶۳ (اکتبر) ماهنامه اسپرانتو ارگان رسمی انجمن جهانی اسپرانتو ميباشد.

/ 0 نظر / 16 بازدید