گزارش سفر به ايران خانم ترزا کاپيتسا

خانم ترزا کاپيتسا آموزگار اسپرانتو در آذر ماه گذسته سفری يک ماهه به ايران داشتند که حاصل اين سفر در گزارشی مشروح و بسيار جالب در نشانی زير قابل خواندن است:

www.tejo.org/uea/Lastatempa_raporto_de_Tereza_Kapista

/ 0 نظر / 13 بازدید