دسترسی به گروههای خبری اسپرانتو

سايت www.abonu.com اين امکان را ايجاد ميکند که همه گروههای خبری اسپرانتو را بتوان از طريق آن آبونه شد و بدون نياز به ديگر سايتها نيازهای اطلاعاتی خود را با اين سايت اسپرانتو زبان رفع نمود.

تمامی امکانات اين سايت رايگان و برای همگان است.

www.abonu.com

/ 0 نظر / 15 بازدید