فعالیت مجدد سازمان جوانان اسپرانتودان ایران

فعالیت مجدد سازمان جوانان اسپرانتودان ایران
روز چهارشنبه ۷ بهمن ماه بخش جوانان انجمن اسپرانتو ایرانIREJO اولین جلسه خود پس از نزدیک به 6 سال را برگزار کرد.  فعالیت مجدد سازمان جوانان اسپرانتودان ایران و سازماندهی آن از جمله مباحث مطرح شده بود که افراد شرکت کننده در جلسه پیرامون آن به رایزنی پرداختند.

ثبت سازمان جوانان از الویت هایی که فعالین جوان سازمان درپی انجام هستند.

اينهم عکس يادگاری شرکت کنندگان در جلسه

/ 0 نظر / 11 بازدید