درباره ی جنبش زبان بین المللی

آلودگی محيط زيست يك مشکل جهانی است. درختی كه در جنگل‌های آمازون بريده می‌شود به مای ايراني نيز مربوط است! انفجار دهشتناك نيروگاه اتمی كه چند سال قبل در چرنوبيل اكراين رخ داد پيامدهايش فقط به مرزهای آن كشور محدود نشد بلكه بنا به گزارشاتی حتی گاو‌های هلندی نيز در سال های بعد دچار مشكلاتی حاصل از آن واقعه شدند!
انگيزه‌ی پيدايش گروه‌های طرفدار حفظ محيط زيست احساس خطر درباره انهدام ونابودی آينده‌ی بشری بود و اين كه بايد تلاش شود تا از روند تخريب محيط زيست جلوگيری شود چرا كه طبيعت آكنده از مواد شيميايی دست‌ساز انسانی و عاری از درخت، محصولی جز بيماری و نكبت برای ساكنان زمين در پی نخواهد داشت.
ما اگر سوگوار تخريب زمين و نابودی جنگل‌ها هستيم و در انديشه‌ی چاره جويی برای جبران اشتباهات انجام شده، سوگوار تخريب فرهنگ‌ها، زبان‌ها و هوﻳت‌های بومی هم هستيم!
انديشه‌ی زبان بين‌المللی - همچون جنبش جهانی طرفدار حفظ محيط زيست، که بر مبنای درك مشاهدات عينی از مشکلات فرا رو و ضرورت‌های گريزناپذير آن است - برگرفته از نيازی طبيعی برای ايجاد ارتباط در عرصه‌ای برابر وعاری از هرگونه تبعیض باآنانی است که به زبانی دیگر حرف می‌زنند، می اندیشند و می‌نویسند. تنوع فرهنگی و زبانی گريز ناپذير و يكسان سازی فرهنگی و زباني جوامع متنوع انسانی نیز همچون تخریب محیط زیست آثار و عواقب جبران ناپذیری را بدنبال خواهد داشت.منبع: پیام سبزاندیشان شماره دوم صفحه ی ۳ سخن سردبیر

/ 0 نظر / 14 بازدید