درباره سبزانديشان

سبزانديشان مؤسسه‌اي غير انتفاعي مي‌باشد كه در تاريخ 28/5/1375 به شماره 9085 به ثبت رسيده است.
سبزانديشان در جهان اسپرانتو تحت نام Irana Esperanto-Centro فعاليت مي‌‌كند.
سيستم مديريت در سبزانديشان چرخشي و بر مبناي قواعد دموكراتيك استوار مي‌باشد كه بر گرفته از اساسنامه آن مي‌باشد.هزينه‌هاي كانون از محل حق عضويت اعضا و كمكهاي مالي آنان تامين مي‌شود .
اهداف:
پژوهش و كاربرد زبان بين‌المللي اسپرانتو
گسترش زبان اسپرانتو
ايجاد ارتباط بين اسپرانتودانان ايران
تهيه و تدوين كتابها و منابع آموزشي اسپرانتو
عضويت:
هركسي با پرداخت حق عضويت مي‌تواند عضو كانون شود.
عضويت بصورت سالانه است و صرف نظر از زمان پرداخت حق عضويت از ابتدا تا انتهاي سال خورشيدي را شامل مي‌شود.
اعضاي زير30 سال همزمان در شاخة جوانان به نام IREJO عضو تلقي مي‌گردند كه همه دست اندركاران آن افراد زير30 سال كانون هستند.
اعضاي هيئت مديران:
رئيس هيئت مديران:
دكتر زهرا كريمي موغاري rezayu@yahoo.com
جانشين: مهندس عباسعلي‌خسروآبادي IREJO@esperanto.org
مدير عامل: محمدرضا ترابي Reza@esperanto.org
عضو: فريبا نوري مجد Fariba@esperanto.org
عضو: مهندس عباس باغستاني IREJO@esperanto.org

شاخه جوانان:
Irana Esperantista Junulara Organizo-IREJO
همه امور جوانان و فعاليتهاي آنان توسط IREJO برنامه ريزي و اجرا مي‌شود.IREJO همچنين مسئوليت سازماندهي Pasporta Servo را در ايران برعهده دارد.
رئيس: مهندس عباس باغستاني IREJO@esperanto.org
جانشين: مهندس عباسعلي خسرو آبادي
اعضا: عبداله حكيم نژاد، محمود ميربزرگي
IREJO شاخه كشوري سازمان جهاني جوانان اسپرانتودان
Tutmonda Esperantista Junulara Organizo = TEJO
مي باشد.
روابط خارجي:
سبزانديشان با انجمن ها و سازمانهاي بين‌المللي زير در همكاري متقابل مي باشد:
انجمن جهاني اسپرانتو Universala Esperanto-Asocio= UEA
اتحاديه بين‌المللي آموزگاران اسپرانتودان Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj=ILEI
انستيتو بين‌المللي اسپرانتو Internacia Esperanto-Instituto = IEI
افزون بر اين سبزانديشان نمايندگي دهها نشريه اسپرانتو زبان را در ايران برعهده دارد.
فعاليتهاي آموزشي:
از ابتداي تاسيس سبزانديشان فعاليتهاي آموزشي از جمله كارهاي بنيادي آن محسوب گرديده و كلاسهاي آموزش اسپرانتو در سطوح گوناگون در مراكز مختلف آموزشي اعم از دانشگاه‌ها , فرهنگسراها و خانه هاي فرهنگ توسط مؤسسه، پشتيباني آموزشي شده و برگزار شده‌اند.
آموزش مكاتبه‌اي اسپرانتو از سال 1375 توسط كميسيون آموزشي كانون بي‌وقفه ادامه دارد.

كميسيون آموزشي:
Irana Ligo de Esperantistaj Instruistoj - IRLEI
شاخه كشوري اتحاديه بين‌المللي آموزگاران اسپرانتودان در ايران مي‌باشد.
ايجاد نظام همآهنگ آموزشي، برگزاري آزمونهاي استاندارد، صدورگواهينامه،تهيه و تدوين كتابها و منابع آموزشي اسپرانتو از جمله اهداف و وظايف اين كميسيون مي‌باشد.
مسئولين و اعضا:
رئيس شاخه كشوري:
مهندس حمزه شفيعي Hamzeh@esperanto.org
رئيس كميسيون: محمدرضا ترابي Reza@esperanto.org
منشي: سيمين عمراني Esperanto.ir@esperanto.org ديگر اعضاي كميسيون:
مهندس نازي صولت Solat@apadana.com
فريبا نوري مجد Fariba@esperanto.org
علي اصغر كوثري ilei.ir@esperanto.org
منصوره فاضل زاده ilei.ir@esperanto.org
فعاليهاي انتشاراتي:
از سال 1373 كه IREJO تاسيس گرديده است IREJO-Bulteno به صورت دو ماهانه منتشر مي‌‌گردد و اعضاي زير30 سال كانون آن را دريافت مي‌كنند. اين نشريه اولين و تنها نشريه بزبان اسپرانتو است كه در ايران منتشر شده است و از سال 1376 دچار وقفه گرديده است كه اميدواريم بزودي روند انتشار آن از سر گرفته شود.
پيام سبزانديشان فصلنامه‌اي است كه بزودی به صورت گسترده منتشر خواهد شد. در حال حاضر تاكنون 2 پيش شماره آن منتشر شده است و همه اعضاي كانون آن را دريافت مي‌كنند.
در زمينه انتشار كتابهاي آموزشي و واژه نامه نيز كارهايي انجام شده و يا تحت انجام مي‌باشند كه اعضا از روند آنها از طريق خبرنامه‌ها با خبر مي‌شوند.

تورهاي آموزشي
از سال 1375 تورهاي يك و چند روزه توسط كانون برگزار مي‌شود. هدف از برگزاري اين تورها ايجاد ارتباط بين اسپرانتودانها و كاربرد زبان مي‌باشد.
تورهاي يك روزه در حوالي تهران و تورهاي چند روزه در نقاط مختلف كشور برگزار مي‌شوند. اين تورها از بازديد نقاط تاريخي- فرهنگي تا كوهنوردي و گلگشت را شامل مي‌‌شوند.
تجربه چند ساله بيانگر موفقيت نسبي اين شيوه مي‌باشد. تقويم برنامه‌ها براي همه اعضا ارسال مي‌شود.

همآيش‌ها و نشستهاي همگاني
هر سال همآيش ساليانه اعضا (معمولا در پايان تابستان) و هر فصل نشست مسئولان رده‌‌هاي گوناگون برگزار مي‌شود.همة اعضا حق شركت در اين برنامه‌ها را دارند.


/ 0 نظر / 7 بازدید