پايان نامه درباره زبان اسپرانتو

خانم نگين صراف دانشجوي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي –واحد تهران مركزي- در رشته زبانشناسي همگاني موضوع پايان نامه خود را با عنوان " پژوهشي بر تاريخچه زبانهاي ساختگي و ساختار شناسي زبان اسپرانتو" ارائه نمود كه در تاريخ 18/10/1380 با نمره 5/17 و درجه بسيار خوب مورد تصويب قرار گرفته است.
پژوهشنامه نگين صراف از معدود پژوهشهاي دانشگاهي درباره زبان اسپرانتو در ايران است.

/ 0 نظر / 4 بازدید