کلاس آموزش اسپرانتو در دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی

کلاس آموزش اسپرانتو از روز دوشنبه 4 آذرماه 1381 در دانشکده علوم انسانی - دفتر مطالعات زنان- دانشگاه مازندران برقرار می باشد.
این کلاس توسط دکتر آذر کریمی - استاد اقتصاد - رییس هیئت مدیره موسسه سبزاندیشان هدایت می شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید