ادبيات اصيل اسپرانتو در اينترنت

در نشانی زير ليست ادبيات اصيل (ارژينال) اسپرانتو رديف شده است. در اين ليست صدها داستان، نمايشنامه، رمان، نقد  و  ...  قيد شده است.

http://www.geocities.com/origlit/  

دوستانی که از سرورهای شرکت مخابرات ايران استفاده ميکنند امکان دارد که نتوانند اين صفحه را مستقيما باز کنند و چه بسا با پيام مسدود بودن اين صفحه مواجه شوند، دراين صورت سايت http://www.jaamjam.com/ به شما کمک خواهد کرد تا از سانسور غير منطقی و کودکانه مخابرات ايران رهايی بيابيد!

/ 0 نظر / 14 بازدید