ز مثل زلزله ز مثل زندگی

تعدادی از اسپرانتودانهای ايرانی تصميم گرفتند تا کمکهای مالی خود به زلزله زدگان بم را به حساب خانم شيرين عبادی واريز نمايند و از همه هم وطنان و ديگر اسپرانتودانها ميخواهند که کمکهای مالی خود را به حساب خانم شيرين عبادی واريز نمايند.

شماره حساب خانم شيرين عبادی از اين قرار است:

حساب شماره 8080 بانک صادرات ايران، شعبه ميدان اسدآبادي، کد شعبه: 1238، به نام خانم شيرين عبادي 

/ 2 نظر / 14 بازدید
Ahamd

چرا من بايد ژول هام رو به کسی که حتی قدرت منطقی اش رو از دست داده بدهم.

Eshghee

خواب ديدی خير باشه. اگر قرار باشه به حساب کسی واريز کنم به حساب شيرين واريز نميکنم